સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Monday, 26 August 2013

=>> વિવિધ ઉજવણી <<=


Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face Book, Linked In, Twitter, Google +, Yahoo Group, Blog, Website, )

=>> વિવિધ ઉજવણી <<=

૧0વર્ષ = દશાબ્દી
૨૦વર્ષ = દ્રિદશાબ્દી
૨૫વર્ષ = રજત મહોત્સવ 
૩૦વર્ષ = મોતી મહોત્સવ 
૪૦વર્ષ = માહેંક મહોત્સવ 
૫૦વર્ષ = સુવર્ણ મહોત્સવ
૬૦વર્ષ = હિરક મહોત્સવ 
૭૦વર્ષ = પ્લેટિનમ મહોત્સવ 
૮૦વર્ષ = રેડિયમ મહોત્સવ 
૯૦વર્ષ = બિલિયમ મહોત્સવ 
૧૦૦વર્ષ = શતાબ્દી મહોત્સવ

Source :-http://pravindabhani.blogspot.in/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,  etc…
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)