સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Education Development World" સુવિચાર :- "શિક્ષણ એ આજીવિકાના સાધન તરીકે હોય તો કળા છે અને જીવનવિકાસ માટે હોય તો વિદ્યા છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM) - See more at: http://gujaratteachergroup.blogspot.in/p/reach-us.html#sthash.ZQOi6IeM.dpuf

Thursday, 29 January 2015

પ્રાથમિક શાળાઓના સ્ત્રી વિદ્યાસહાયકોની પ્રસુતી રજા બાબત ...............!

Gujarat Teacher Group
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Friday, 23 January 2015

સી.સી.સી. પ્રેકટીલ પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રશ્નો ...........!

Gujarat Teacher Group
( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, ) 

 Good News Gujarat Teacher Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
(*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)


JPG-Zip FILE DOWNLOAD કરવા નીચેની Link પર Click કરો.

સી.સી.સી. પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રેકટીલ પ્રશ્નો 

સી.સી.સી. પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા થીયરી પ્રશ્નો  

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે MS-Wordના પ્રશ્નો 

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે E-Mailના પ્રશ્નો  

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે Internetlના પ્રશ્નો 

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે Fundamentalsના પ્રશ્નો  

ઉપર સિવાયના MCQs  કે Practical Question  પુછાયા હોય તો મોબાઇલ નંબર : 93 282 93 154 પર કે E-Mail ID : kalpeshchotalia9@gmail.com લખી મોકલો.


Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com/
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Tuesday, 20 January 2015

CCC material atyar sudhinu CCC theary exam matenu best material ...!

Gujarat Teacher Group
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/